My account

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

ข้อแนะนำวิธีการตั้งรหัสผ่าน (Password)

  1. Password ต้องมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป
  2. ห้ามตั้ง Password เป็นตัวอักษร หรือตัวเลขทั้งหมด
  3. Password ต้องประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • ตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
  • ตัวอักษรผสมกับอักขระพิเศษ โดยมีอักขระพิเศษตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
  • ตัวอักษรผสมกับตัวเลขและอักขระพิเศษโดยมีตัวเลขและอักขระพิเศษรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

หมายเหตุ
อักขระพิเศษ เช่น @ # $ % ยกเว้น ‘ (Single quote) และ “ (Double quote)
ตัวอักษรตัวเดียวกัน ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่จะต่างกัน (Case Sensitive) เช่น a และ A จะถูกมองเป็นคนละ
ตัวกัน ดังนั้นโปรดจําให้มั่น หากมีการใช้ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกัน
ห้ามตั้ง Password ที่มี 3 ตัวอักษรแรกซ้ํากับ 3 ตัวอักษรแรกของ Username