โครงการวิ่งการกุศล HIV RUN ปีที่ 3

โครงการวิ่งการกุศล HIV RUN ปีที่ 3
จัดโดย ฮีฟแนท ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ร่วมกับ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี และครอบครัวที่ขาดแคลน
พร้อมส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และป้องกันผู้รับเชื้อรายใหม่

Read more

ชวนร่วมปั่นเที่ยวสัมผัส 8 เส้นทางกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” สร้างประสบการณ์ใหม่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามเส้นทางจักรยาน เชื่อมโยงท่องเที่ยว 5 จังหวัด สระแก้ว-ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-นครนายก

ชวนร่วมปั่นเที่ยวสัม

Read more